W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną Administrator Twoich danych osobowych: Wójt Gminy Lisewo, kontakt:

  • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
  • e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com,
  • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com

1. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit g) RODO przetwarzane są na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy w celu:

1) prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:

a) ujęcie w stałym obwodzie głosowania,

b) skreślenie z Centralnego Rejestru wyborców,

c) rozpatrzenie wniosku o zamianę miejsca głosowania

d) uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,

e) rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,

f) rozpatrzenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

2) obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w tym dowozu na głosowanie osób niepełnosprawnych, przyjęcia zgłoszenia się kandydata na członka komisji wyborczej oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

2. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne wykonujące specjalistyczne usługi na rzecz administratora, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj.  co najmniej przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celu dla którego były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści danych;

2) sprostowania danych;

3) usunięcia danych jeżeli:

a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych  jeżeli:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.

5. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 

6. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego