W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami (m. in. sprzedaż, zamiana, zrzeczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie, podział nieruchomości).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzanie będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, b i a RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w celu: 

  1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obrotu nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

  2) wykonania umowy, której stroną Państwo jesteście lub do podjęcia działań na Państwa   żądanie, przed zawarciem umowy tj. zawarcie i realizacja umowy w przedmiocie obrotu nieruchomościami, 

  3) kontaktu z Państwem (telefonicznie lub mailem) jeżeli Państwo wyrażą na taki zgodę. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

  4) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych.

 2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:

  1) po okresie 5 lat,

  2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16;

  3) usunięcia danych na podstawie art. 17, jeżeli:

  a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  e) zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.

  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 5. Podanie danych jest warunkiem wydania decyzji. Jeżeli nie przekażą Państwo nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować zadania.

 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego