W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Składanie podania do Urzędu Gminy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1) art. 6 ust. 1 lit c RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze w stosunku do danych żądanych na podstawie prawa w procesie właściwej realizacji złożonego podania, wniosku lub innego dokumentu, a także postępowania administracyjnego w związku z Kodeksem postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 196 r.,

  2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:

  1) dane dotyczące sprzedaży nieruchomości podlegają przechowywaniu do 10 lat,  

  2) w zakresie danych, co do których wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

 4. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje: 

  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

  4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 5. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje: 

  1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

  3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 6. Podanie Państwa danych:

  1) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo; 

  2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody w formie wyraźnego działania potwierdzającego na podaniu, wniosku lub innym dokumencie papierowym, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

  3) konsekwencją niepodania danych osobowych może być pozostawienie podania, wniosku lub innego dokumentu bez rozpatrzenia;

 7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul: Stawki 2, Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego