W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wydanie zaświadczenia z projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO w związku z ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w celu: 

  1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. wydania zaświadczenia 

  2) art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

 2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.  

  Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak: 

  1) Dane dotyczące podziału nieruchomości podlegają przechowywaniu wieczystemu,   

  2) w zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt. 1.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do: 

  1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, przy czym zgodnie z art. 236 § 2 KPA    prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO),  

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli: 

  a) wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

  4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli: 

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

  e) zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania. 

  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 5. Podanie Państwa danych: 

  1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

  2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.

 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Powiadom znajomego