W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Debata nad raportem o stanie gminy

Dla osoby składającej listę poparcia oraz reprezentującej grupę mieszkańców.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Lisewo 86-230, ul. Chełmińska 2, e-mail: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie 56 6768614. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz art.28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora tj. przeprowadzenia  debaty nad raportem o stanie gminy.

 2. Twoje dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

  Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z debatą odbywającą się na sesji Rady Gminy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.) są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

  1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

  2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

  3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

  a)  wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

  b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

  c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

  4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  c) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 5. Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.

 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego