W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w dniu 29.02.2024 r. Wójt Gminy Lisewo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert nr 1/2024 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna w 2024 r. na terenie gminy Lisewo.

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby, reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

 3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  może zgłosić tylko jednego kandydata.

 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje pracownik merytoryczny w drodze losowania; o miejscu i terminie losowania informuje się organizacje które zgłosiły kandydatów.

 6. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;
 2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

III. Zadania członka komisji konkursowej:

 1. zapoznanie się z ofertami;
 2. ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
 3. określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach;
 4. udział w posiedzeniach komisji.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można dokonywać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lisewo lub drogą elektroniczną na adres: a.lewandowska@lisewo.com;

2.W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, na pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej osoba delegowana przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, winna dostarczyć zgłoszenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania w/w organizacji lub przez osobę przez nią upoważnioną wraz z odpowiednim dokumentem upoważnienia (chyba, że zgłoszenie zostało opatrzone podpisem kwalifikowanym lub innym przewidzianym przepisami prawa);

3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia najpóźniej do dnia 18 marca 2024 r.

Wszelkich informacji udziela Pani Angelika Lewandowska nr tel.56 6768614 wew.18

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego