W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust.2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Wójt Gminy Lisewo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert nr 1/2022 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2022 roku.

I. Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby, reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje pracownik merytoryczny w drodze losowania; o miejscu i terminie losowania informuje się organizacje które zgłosiły kandydatów.

6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;

3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

III. Zadania członka komisji konkursowej:

  1. zapoznanie się z ofertami;
  2. ocena  formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych  w otwartym konkursie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  3. określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach;
  4. udział w posiedzeniach komisji.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury:

1. Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można dokonywać osobiście  w Sekretariacie  Urzędu Gminy Lisewo lub drogą elektroniczną na adres: a.lewandowska@lisewo.com;

2. W przypadku dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną, na pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej osoba delegowana przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, winna dostarczyć zgłoszenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania w/w organizacji lub przez osobę przez nią upoważnioną wraz z odpowiednim dokumentem upoważnienia (chyba, że zgłoszenie zostało opatrzone podpisem kwalifikowanym lub innym przewidzianym przepisami prawa);

3. Zgłoszenia należy dokonać na załączonym niżej formularzu do dnia 4 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.

Wszelkich informacji udziela Pani Angelika Lewandowska - nr tel. 56 676 86 14.

Wójt Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz

Załączniki

Powiadom znajomego