W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

SI.271.1.2022.ML

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na 1. Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lisewo.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy SI.271.1.2022.ML
Zamawiający Gmina Lisewo
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: michal@lisewo.com
rozstrzygnięcie

Część I.

„Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Oferta firmy: Centrum Audytu Bezpieczeństwa, ul. Garbarska 8b, 26-600 Radom jest ofertą  najkorzystniejszą, spełniającą wymogi formularza ofertowego. 

Centrum Audytu Bezpieczeństwa, ul. Garbarska 8b, 26-600 Radom zostało wybrane do realizacji zamówienia w cz. I.

Część II.

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lisewie z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lisewie.

Oferta firmy: Marwik, Marek Woźniak, os. Orłowiec 79/10, 44-280 Rydułtowy jest ofertą  najkorzystniejszą, spełniającą wymogi formularza ofertowego.

Firma Marwik, Marek Woźniak, os. Orłowiec 79/10, 44-280 Rydułtowy została wybrana do realizacji zamówienia w cz. II.

Lisewo, dn. 27.05.2022 r.

SI.271.1.2022.ML

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lisewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

1. „Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Lisewo.

Zamawiający:
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo


tel. (56) 676 86 14
e-mail: sekretariat@lisewo.com


1. Przedmiot zamówienia:

Część I: Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Lisewie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (w dokumentacji projektu określanego jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”) zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 konkursu grantowego, dodatkowo formularz został załączony do niniejszego Zapytania ofertowego.

Część II: Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lisewie z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Lisewie.

2. Istotne warunki zamówienia – wspólne dla dwóch Części:

1) Ilość pracowników Urzędu – do 30 osób;

2) Ilość serwerów fizycznych – 2;

3) Ilość serwerów wirtualnych – 4;

4) Ilość stacji roboczych – do 25 szt.,

5) Ilość laptopów – do 10 szt.

6) Ilość urządzeń sieciowych (switch, drukarka) – do 20 szt.

7) Rekomendowana forma przeprowadzenia szkolenia – stacjonarne.

8) Lokalizacja szkolenia – Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

9) Forma szkolenia 2 grupy po 15 osób (2 oddzielne szkolenia; min.1,5 h każde).

10) Zapewnienie materiałów szkoleniowych.

11) Udostępni zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

3. Warunki udziału w postępowaniu – Dotyczy tylko Części I

O udzielenie niniejszego zamówienia w Części I mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem, tj. wykazał że przeprowadził należycie minimum 1 audyt w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, wraz z ofertą na wykonanie Części I należy dostarczyć:

1) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień, o których mowa w Pkt 3.1) powyżej.

2) Kopię referencji potwierdzających posiadane doświadczenie, o którym mowa w Pkt 3.2) powyżej.

5. Postanowienia wspólne dla dwóch Części:

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach oraz zgodnie z niniejszym zapytaniem.

4) Kryterium wyboru oferty - Cena 100 %.

5) Ofertę t.j. Formularz cenowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego) należy złożyć w terminie – do dnia 03.06.2022 r. do godziny 13:00 w formie: elektronicznej na adres e-mail: michal@lisewo.com.

Załączniki do ogłoszenia:

1) Formularz cenowy.

2) Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Zastrzega się, że niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

___________________
Kierownik zamawiającego

Załączniki

Powiadom znajomego