W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Obowiązek meldunkowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ewidencja ludności i dowody osobiste
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności i dowody osobiste

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
 • tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
 • e-mail: usc@lisewo.com

Sposób załatwienia sprawy: (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego)

Wypełnienie wybranego zgłoszenia:

 1. Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz
 2. Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pobierz
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz
 5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz
 6. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - pobierz


Wymagane dokumenty:

 • Obywatel polski przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport,
 • Dokumenty, które przedstawia cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy reguluje art. 43 Ustawy o ewidencji ludności,
 • Ponadto obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu (w obecności pracownika organu), oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenia sądu)

Opłaty:
Czynności zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Uwagi:

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 • Obywatel polski, a także cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy EOG lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,  przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium RP, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, 2286 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930).
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

Treść: druk meldunkowy zaopiniowany przez referat ewidencji ludności

Powiadom znajomego