W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Odpady komunalne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy odpady komunalne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki i Inwestycji

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),
 • Uchwała nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr XLII/284/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiatany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo.
 • Uchwała nr XLII/285/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 • Uchwała nr XXII/138/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr XLII/286/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 • Uchwała nr XLII/287/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia  30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Terminy i stawki opłaty:

 • Miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiścić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 32,00 zł od mieszkańca, jeżeli bioodpady są oddawane do pojemnika;

 • 30,00 zł od mieszkańca, jeżeli bioodpady są składowane na przydomowym kompostowniku (zwolnienie z części opłaty za kompostowanie bioodpadów wynosi 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość).

 • Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi 96,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość;

Nieruchomość niezamieszkała:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za dany pojemnik. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie trzykrotność stawki podstawowej.

Stawka za pojemnik na odpady komunalne

Pojemnik [l]   Stawka podstawowa [zł]  Stawka podwyższona[zł]
60 l   5,50 16,50
120 l  11,00 33,00
240 l  22,20 66,60
360 l 33,30 99,90
600 l 55,50 166,50
1100 l 102,00 306,00

Częstotliwość odbioru odpadów:

 • ZMIESZANE – 2 razy w miesiącu,
 • BIO – 2 razy w miesiącu,
 • PAPIER – raz w miesiącu,
 • SZKŁO – raz w miesiącu,
 • PLASTIK- raz w miesiącu. 

Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1797) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070).

Jak podpisać deklarację profilem zaufanym?

 1. Przygotuj dokument (plik), który chcesz podpisać w formacie pdf.
 2. Wejdź w następujący link: www.gov.pl
 3. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument.
 4. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) — kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 5. Kliknij Podpisz.
 6. Zaloguj się do Profilu zaufanego a następnie kliknij "Podpisz profilem zaufanym".
 7. Wpisz Kod autoryzacyjny i potwierdź akcję.
 8. Tak podpisany dokument należy przesłać do Urzędu Gminy za pomocą skrzynki ePUAP.

Miejsce załatwienie sprawy:

 • Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, biuro nr 9
 • tel. 56 676-86-14, wewn. 21
 • tel. kom. 608-064-247.

Załączniki

Powiadom znajomego