W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Stypendium szkolne

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy pomoc materialna dla uczniów
Komórka odpowiedzialna Referat Organizacyjny

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium  szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w gminie Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły;
 • słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły;
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo do ukończenia realizacji nauki;
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE!!!

Stypendium szkolne  nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy Lisewo;

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium  szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. 456 zł. (netto).

Jak ubiegać się o stypendium szkolne?

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód na osobę w rodzinie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,  a w przypadku słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się  w szkole, gdy wniosek dotyczy ucznia szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Lisewo. W pozostałych przypadkach  w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie  za potwierdzeniem odbioru.

Kto może złożyć wniosek?

 1. rodzice  i opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletni uczeń
 3. dyrektor szkoły
 4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Gdzie pobrać druk wniosku?

Formularz wniosku oraz Regulamin dostępne są w:

 1. Urzędzie Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
 2. oraz - do pobrania z poniższych załączników:

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu  netto od pracodawcy (zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
 2. Odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 3. Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą.
 4. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – składają osoby bezrobotne.
 5. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia).
 7. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie – wywiad środowiskowy przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. za miesiąc sierpień br.

Zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm. oraz §1 pkt 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

W jakiej formie  stypendium  szkolne może być przyznawane?

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym   wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników  i innych pomocy naukowych,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów,  nie jest celowe.

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Powiadom znajomego