W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr LXVI/431/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok
na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i ust. 4, pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872),
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2024.2896

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Nr LXII/397/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 grudnia 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 grudnia 2023 roku, poz. 8543), zmienionym:

  • zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 stycznia 2024 roku,
  • uchwałą Nr LXIII/410/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 stycznia 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 lutego 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 lutego 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 13 marca 2024 roku,
  • uchwałą Nr LXV/422/2024 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 20 A/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2024 roku,
  • zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 kwietnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę:
32 502,00 zł w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości: 41 794 056,71 zł zastępuje się kwotą:41 826 558,71 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 28 673 844,71 zł zastępuje się kwotą: 28 706 346,71 zł

2) majątkowe w wysokości: 13 120 212,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2024 rok o kwotę: 32 502,00 zł w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości: 40 859 293,91 zł zastępuje się kwotą: 40 891 795,91 zł z tego:

1) bieżące w wysokości: 26 422 191,91 zł zastępuje się kwotą: 26 454 693,91 zł

2) majątkowe w wysokości: 14 437 102,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

W § 5. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku 14 437 102,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały, które zmieniają się jak w załącznikach 4 i 5 do niniejszej uchwały,

W § 16 dodaje się punkt 5 "Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach środków otrzymanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,

5) zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2024 roku do maksymalnej kwoty 436.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu"

§ 17 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 436.500,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego"

Tym samym dotychczasowy §17 staje się §18, §18 staje się §19.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego