W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXIX/204/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378, z 2021 r., poz. 1038) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2014 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) uchwala się, co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2021.3240

§ 1. 1. Ilekroć jest mowa o:

1) spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

2) dotacji – rozumie się przez to dotację celową, o której mowa w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

2. Spółkom wodnym można udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Lisewo.

3. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje celowe na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy
Lisewo.

4. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez spółki wodne prowadzące działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013 r. ze zm.)

5. Udzielona dotacja celowa nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

6. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje celowe, o których mowa w ust. 4, będzie określana w budżecie Gminy Lisewo na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Lisewo.

7. Łączna wartość udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Lisewo.

§ 2. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 ust. 2 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej, składanego do Wójta Gminy Lisewo do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy;

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji.

4. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku przez spółkę wodną o przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 ust.3, w trakcie roku budżetowego, pod warunkiem, że Gmina Lisewo do dnia podpisania umowy zabezpieczy środki w budżecie oraz realizacja zadania i rozliczenia dotacji nie naruszy terminów określonych w § 4 ust. 1.

5. Spółki wodne ubiegające się o pomoc de minimis, zobowiązane są:

1) dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) do przedłożenia informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – na formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do w/w rozporządzenia.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Wójt Gminy Lisewo wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie.

7. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 3. Wójt Gminy Lisewo pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz wysokości udzielonej dotacji, wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia umowy.

§ 4. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji, nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania, które powinno zawierać:

1) pełną nazwę spółki wodnej;

2) adres spółki wodnej;

3) datę i nr wpisu do katastru wodnego;

4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

5) wysokość rozliczanej dotacji;

6) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

7) termin i miejsce realizacji zadania;

8) harmonogram zrealizowanego zadania;

9) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazania źródeł ich finansowania;

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji;

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 5. W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia podlega rozliczeniu i zwrotowi. W sprawach dotyczących udzielenia i rozliczenia dotacji stasuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

§ 6. 1. Wójt Gminy Lisewo może dokonać sprawdzenia stanu realizacji zadania.

2. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie Gminy Lisewo wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres oceny obejmuje:

1) sprawdzenia przeznaczenia i wykorzystania dotacji;

2) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową;

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania;

4) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 8. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę Lisewo pomocy de minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego