W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXXII/212/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo.
na podstawie Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r, poz. 1038) uchwala się, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. 1. Ustala się jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lisewie, ul. Toruńska 16, 86-230 Lisewo,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krusinie, Krusin 53, 86-230 Lisewo.

§ 2. Jednostki budżetowe wymienione w §1, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody pochodzące z następujących źródeł:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) z tytułu wpłat na realizację zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców;

5) ze sprzedaży surowców wtórnych, z wyłączeniem likwidacji środków trwałych;

6) z opłat za duplikaty dokumentów szkolnych,

7) z tytułu odsetek od środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;

8) z tytułu odpłatności za wyżywienie;

9) z tytułu udziału w zawodach, konkursach, projektach, festiwalach, festynach oraz ich organizacji;

10) z tytułu wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne, które zostały przekazane uczniom do nieodpłatnego użytkowania w celu realizacji podstawy programowej;

11) z wpływów z opłat za reklamy umieszczane w informatorach dla uczniów,

12) z tytułu nagród pieniężnych otrzymanych w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;

13) z opłat za karty dostępowe do ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych.

§ 3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej przeznacza się na:

1) cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę;

2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku otrzymania dochodu z tytułu określonego w § 2 pkt 2;

3) sfinansowanie wydatków związanych z uzyskaniem dochodów;

4) dofinansowanie bieżącej działalności jednostek z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych,

5) prowizji i opłat związanych z prowadzeniem wydzielonych rachunków bankowych.

§ 4. Ustala się sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania:

1) plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych jest sporządzany zgodnie z procedurami tworzenia budżetu na dany rok w układzie klasyfikacji budżetowej,

2) projekt planu finansowego kierownik jednostki wskazanej w § 1 przedkłada do projektu budżetu Gminy na dany rok a po uchwaleniu budżetu zatwierdza, 3) projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia podjęcia przez Radę Gminy Lisewo uchwały budżetowej stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych,

4) plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowią prognozę dochodów, a wydatki określone w planie finansowym stanowią nieprzekraczalny limit,

5) w trakcie roku budżetowego mogą być wprowadzone przez kierowników jednostek budżetowych zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych. W tym celu:

a) upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do dokonywania zmian dochodów i wydatków oraz przeniesień między paragrafami w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów,

b) kierownik jednostki informuje komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Lisewo sprawującą nad nią nadzór o zmianach w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów w terminie 7 dni od daty zmiany planu finansowego.

§ 5. Tracą moc uchwały:

- Uchwała Nr XXI/138/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lisewo,

- Uchwała Nr XI/77/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych i ich przeznaczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane