W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXXVI/242/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, 784, 922 i 1834), uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gm. Lisewo, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, uchwalonego uchwałą Nr X/53/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2015r., uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7024

§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie i Autostrada A1” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo, zwaną dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu miejscowego – zwany dalej rysunkiem planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

3. Oznaczenia graficzne rysunku planu będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) przeznaczenie terenów, oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

5) wymiarowanie.

4. Pozostałe oznaczenia niewymienione w ust. 3 są oznaczeniami informacyjnymi lub wskazującymi stan prawny.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podział obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć, obiekty budowlane inżynieryjne, liniowe lub sieciowe, takie jak wodociągi, kanalizacja ściekowa, linie elektroenergetyczne itp. wraz z urządzeniami do ich obsługi;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie należy przekraczać przy lokalizacji nowych budynków; linie zabudowy nie dotyczą w szczególności, okapów, gzymsów, balkonów i loggi wysuniętych przed linię nie więcej niż 1,5 m; przy czym linia ta nie dotyczy obiektów infrastruktury liniowej oraz obiektów zagospodarowania terenu takich jak parkingi, drogi wewnętrzne, itp.;

6) szpalerach zieleni izolacyjno-krajobrazowej – należy przez to rozumieć zieleń zimozieloną o zróżnicowanej wysokości o minimalnej szerokości 5 metrów pełniącej funkcję izolacyjną i krajobrazową;

7) alternatywnych źródłach energii – należy przez to rozumieć pozyskiwanie energii w takich źródłach jak np. baterie słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, niewyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

§ 3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się realizację zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala się możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów, jako łącznej lub rozdzielnej,

c) dopuszcza się realizacje zabudowy towarzyszącej bramom wjazdowym poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o maksymalnej powierzchni do 35 m2,

d) ustala się realizacje dróg wewnętrznych w szerokości minimum 6,0 m,

e) ustala się realizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz składowych i gospodarczych, jako utwardzonych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) ustala się segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami,

b) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

c) ustala się zakaz lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

d) ustala się nakaz lokalizacji szpaleru zieleni izolacyjno-krajobrazowej, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na granicach z terenami o funkcji mieszkalnej, dopuszcza się przerwy w szpalerze zieleni w przypadku lokalizacji zjazdów,

e) dopuszcza się realizacje obiektów infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określenia;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określenia;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy powierzchni działki budowlanej - 0,05 – 3,0,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 15% działki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 70%,

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- minimum 1 miejsce do parkowania na 5 zatrudnionych,

- minimum 20 miejsc do parkowania na każde 1000,0 m2 powierzchni sprzedaży obiektów handlowych,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 2 - 15,

- 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 16 - 40,

f) realizację miejsc do parkowania jako utwardzonych,

g) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy – nie więcej niż 25,0 m, za wyjątkiem instalacji technicznych i technologicznych, niezbędnych dla prowadzonej działalności,

- dachy strome lub płaskie;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określenia;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określenia;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie występuje potrzeba określenia;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w kanalizację sanitarną:

- odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się rozwiązania indywidualne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzanie ścieków produkcyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu,

c) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, dopuszcza się własne ujęcia wody,

d) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej,

e) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej do zaopatrzenia zabudowy w energię elektryczną, w oparciu o istniejące i projektowane linie energetyczne średniego i niskiego napięcia,

f) ustala się zaopatrzenie w ciepło:

- ogrzewanie budynków ze źródeł indywidualnych niskoemisyjnych,

- dopuszcza się zasilanie w energię cieplną z alternatywnych źródeł energii, o mocy nieprzekraczającej 100 kW,

f) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci przesyłowej, lub indywidualnych źródeł,

g) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną: z istniejącej sieci, w postaci instalacji podziemnych,

h) ustala się obsługę komunikacyjną terenów:

- poprzez dostęp do dróg publicznych istniejących i projektowanych oraz tereny przyległe zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – ustala się stawkę 5%.

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2P/U ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się realizację zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala się możliwość realizacji zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów jako łącznej lub rozdzielnej,

c) dopuszcza się realizacje zabudowy towarzyszącej bramom wjazdowym poza wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, o maksymalnej powierzchni do 35 m2,

d) ustala się realizacje dróg wewnętrznych w szerokości minimum 6,0 m,

e) ustala się realizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych oraz składowych i gospodarczych jako utwardzonych;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

a) ustala się segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami,

b) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

c) ustala się zakaz lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,

d) ustala się nakaz lokalizacji szpaleru zieleni izolacyjno-krajobrazowej, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na granicach z terenami o funkcji mieszkalnej, dopuszcza się przerwy w szpalerze zieleni w przypadku lokalizacji zjazdów,

e) dopuszcza się realizacje obiektów infrastruktury technicznej;

4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określenia;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określenia;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy powierzchni działki budowlanej - 0,05 – 3,0,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 15% działki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 70%,

d) minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- minimum 1 miejsce do parkowania na 5 zatrudnionych,

- minimum 20 miejsc do parkowania na każde 1000,0 m2 powierzchni sprzedaży obiektów handlowych,

e) minimalna liczba miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

- 1 stanowisko – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 2 - 15,

- 2 stanowiska – jeżeli liczba miejsc do parkowania wynosi 16 - 40,

f) realizację miejsc do parkowania jako utwardzonych,

g) gabaryty obiektów:

- wysokość zabudowy – nie więcej niż 40,0 m, za wyjątkiem instalacji technicznych i technologicznych, niezbędnych dla prowadzonej działalności,

- dachy strome lub płaskie;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – nie występuje potrzeba określenia;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym – nie występuje potrzeba określenia;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie występuje potrzeba określenia;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w kanalizację sanitarną:

- odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się rozwiązania indywidualne zgodnie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzanie ścieków produkcyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu,

c) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, dopuszcza się własne ujęcia wody,

d) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej,

e) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej do zaopatrzenia zabudowy w energię elektryczną, w oparciu o istniejące i projektowane linie energetyczne średniego i niskiego napięcia,

f) ustala się zaopatrzenie w ciepło:

- ogrzewanie budynków ze źródeł indywidualnych niskoemisyjnych,

- dopuszcza się zasilanie w energię cieplną z alternatywnych źródeł energii, o mocy nieprzekraczającej 100 kW;
g) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci przesyłowej, lub indywidualnych źródeł,

h) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną: z istniejącej sieci, w postaci instalacji podziemnych,

i) ustala się obsługę komunikacyjną terenu:

- poprzez dostęp do dróg publicznych istniejących i projektowanych oraz tereny przyległe zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – ustala się stawkę 5%.

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDD ustala się:

1) przeznaczenie: teren publicznej drogi – klasy dojazdowej;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – nie występuje potrzeba określenia;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;

4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – nie występuje potrzeba określenia;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określenia;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – nie występuje potrzeba określenia;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych – nie występuje potrzeba określenia;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem – nie występuje potrzeba określenia;

10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie występuje potrzeba określenia;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w kanalizację sanitarną – nie występuje potrzeba określenia,

c) zaopatrzenie w wodę – nie występuje potrzeba określenia,

d) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej,

e) ustala się zaopatrzenie w ciepło – nie występuje potrzeba określenia,

f) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w oparciu o istniejące i projektowane linie energetyczne średniego i niskiego napięcia,

g) zaopatrzenie w infrastrukturę telekomunikacyjną – nie występuje potrzeba określenia,

h) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – ustala się stawkę 2%.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała, o której mowa w §1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego