W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

Wersja strony w formacie XML

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

Termin składania ofert 24.03.2021 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały Nr XXV/165/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs nr 2/2021 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

I. Cel i rezultaty konkursu.

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021  r. zadania publicznego polegającego na wspieraniu zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Lisewo.

  Dotacji udziela się w formie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zwanej dalej „ustawą".

 2. Planowane do osiągnięcia rezultaty realizacji zadania publicznego:

  a) Ogłoszenie minimum dwóch konkursów grantowych na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej.

  b) Przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania informacyjno-szkoleniowego na terenie Gminy Lisewo.

II. Zadania operatora.

 1. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

  a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
 • Regulamin konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu;
 • Regulamin wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na mikrodotacje, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Gminy w Lisewie;
 • Wzorów dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu na mikrodotacje, w tym oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji (możliwe jest zastosowanie wzorów z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

  b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawą, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

 • ogłoszenie konkursu;
 • zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;
 • podpisanie umów na realizację projektów;
 • wypłata dotacji na realizację projektów;
 • monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów;
 • rozliczenie realizacji projektów;

  c) rozliczenie realizacji całości zadania;

  d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przekazano również kwotę 9000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych wskazanych w pkt.2.

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 3. Środki przeznaczone na realizację zadania mogą zostać przeznaczone na dotacje oraz koszt obsługi, promocji lub wyposażenia operatora.

 4. W ramach mikrodotacji wymagany jest wkładu własny finansowy w wysokości 3000,00 zł.

 5. Maksymalna wysokość mikrodotacji dla realizatorów projektu nie może być wyższa niż 9000 zł (słowie: dziewięć tysięcy złotych). Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

 6. Realizatorami projektów w ramach konkursu na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych takich jak: kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport.

 7. Oferowane zadanie realizowane będzie przez operatora w terminie do 17.12.2021 r.

 8. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lisewo, w oparciu o następujące kryteria:

  1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

  a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

  b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  c) oferta została złożona na wymaganym formularzu , który wskazano w części pkt.1

  f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych.

W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt 1 podpunkt a, b, c, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych o czym oferent zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie telefonicznie  o konieczności niezwłocznego usunięcia braków w terminie 5 dni.

2) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

a) Celowość i zasadność zadania: (max 35 pkt)

 • syntetyczny opis zadania (III/pkt.3) – 10 pkt
 • opis i określenie planowanych działań oraz określenie ilości uczestników zadania (III pkt.4) -10 pkt
 • zakładane rezultaty realizacji zadania (III/pkt.5 i 6) – 15 pkt

b) Charakterystyka oferenta (max. 20 pkt.)

 • informacje o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie – 10pkt.
 • zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania – 10pkt.

c) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania: (max- 30pkt)

 • kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – 10 pkt
 • kosztorys ze względu na źródło finansowania – 10 pkt
 • wkład własny w realizację zadania – 10 pkt

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania (min. 42pkt).

V. Składanie ofert.

 1. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Lisewie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w regrantingu – Lisewo 2021”.

 2. Oferta wraz powinna być kompletna, podpisana przez osobę /osoby/ statutowo upoważnioną/ne przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

 3. Termin składania ofert na operatora upływa 24 marca 2021 r.

 4. Rozpatrzenie ofert i wybór operatora nastąpi w terminie do 07.04.2021 r.

 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lisewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 6. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

 7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości.

 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lisewo a operatorem.

Do pobrania:


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane