W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert - wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego Koszt całkowity zadania
(w zł)
Wysokość wnioskowanej dotacji
(w zł)
Wysokość przyznanej dotacji
(w zł)
Suma punktów (śred.)
(ma 85)
Uwagi
1. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie Wsparcie programu grantowego Działaj lokalnie 13 200 9 000 9 000 83,33 Spełnia kryteria
    Razem 1 600 9 000 9 000 - -


Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji.

Termin składania ofert 24.03.2021 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały Nr XXV/165/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy w 2021 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy Lisewo ogłasza otwarty konkurs nr 2/2021 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Gminy Lisewo w 2021 roku.

I. Cel i rezultaty konkursu.

 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021  r. zadania publicznego polegającego na wspieraniu zadań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Lisewo.

  Dotacji udziela się w formie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zwanej dalej „ustawą".

 2. Planowane do osiągnięcia rezultaty realizacji zadania publicznego:

  a) Ogłoszenie minimum dwóch konkursów grantowych na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej.

  b) Przeprowadzenie co najmniej jednego spotkania informacyjno-szkoleniowego na terenie Gminy Lisewo.

II. Zadania operatora.

 1. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:

  a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
 • Regulamin konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu;
 • Regulamin wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na mikrodotacje, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Urzędu Gminy w Lisewie;
 • Wzorów dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu na mikrodotacje, w tym oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji (możliwe jest zastosowanie wzorów z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

  b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów uprawnionych, zgodnie z ustawą, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję:

 • ogłoszenie konkursu;
 • zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;
 • podpisanie umów na realizację projektów;
 • wypłata dotacji na realizację projektów;
 • monitoring merytoryczno - finansowy realizacji projektów;
 • rozliczenie realizacji projektów;

  c) rozliczenie realizacji całości zadania;

  d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). W roku 2020 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przekazano również kwotę 9000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych wskazanych w pkt.2.

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 3. Środki przeznaczone na realizację zadania mogą zostać przeznaczone na dotacje oraz koszt obsługi, promocji lub wyposażenia operatora.

 4. W ramach mikrodotacji wymagany jest wkładu własny finansowy w wysokości 3000,00 zł.

 5. Maksymalna wysokość mikrodotacji dla realizatorów projektu nie może być wyższa niż 9000 zł (słowie: dziewięć tysięcy złotych). Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

 6. Realizatorami projektów w ramach konkursu na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznych takich jak: kultura i sztuka, kultura fizyczna i sport.

 7. Oferowane zadanie realizowane będzie przez operatora w terminie do 17.12.2021 r.

 8. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lisewo, w oparciu o następujące kryteria:

  1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

  a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

  b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  c) oferta została złożona na wymaganym formularzu , który wskazano w części pkt.1

  f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych.

W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt 1 podpunkt a, b, c, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych o czym oferent zostanie poinformowany pisemnie. W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie telefonicznie  o konieczności niezwłocznego usunięcia braków w terminie 5 dni.

2) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

a) Celowość i zasadność zadania: (max 35 pkt)

 • syntetyczny opis zadania (III/pkt.3) – 10 pkt
 • opis i określenie planowanych działań oraz określenie ilości uczestników zadania (III pkt.4) -10 pkt
 • zakładane rezultaty realizacji zadania (III/pkt.5 i 6) – 15 pkt

b) Charakterystyka oferenta (max. 20 pkt.)

 • informacje o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie – 10pkt.
 • zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania – 10pkt.

c) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania: (max- 30pkt)

 • kosztorys ze względu na rodzaj kosztów – 10 pkt
 • kosztorys ze względu na źródło finansowania – 10 pkt
 • wkład własny w realizację zadania – 10 pkt

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania (min. 42pkt).

V. Składanie ofert.

 1. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy w Lisewie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w regrantingu – Lisewo 2021”.

 2. Oferta wraz powinna być kompletna, podpisana przez osobę /osoby/ statutowo upoważnioną/ne przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.

 3. Termin składania ofert na operatora upływa 24 marca 2021 r.

 4. Rozpatrzenie ofert i wybór operatora nastąpi w terminie do 07.04.2021 r.

 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lisewo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 6. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

 7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości.

 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lisewo a operatorem.

Do pobrania:


Powiadom znajomego