W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Uchwała nr XXXVI/243/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Lisewo
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Chełmińskiej” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15 i art. 29 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, 784, 922 i 1873), Rada Gminy Lisewo po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo uchwalonego uchwałą Nr X/53/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2015 r., uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 7025
OBWIESZCZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 stycznia 2022 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461), obwieszcza się, że w opublikowanej dnia 29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (poz. 7025) Uchwale Nr XXXVI/243/2021 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Chełmińskiej” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo, zamieszczono błędny załącznik Nr 1, w związku z powyższym prostuje się błąd w ten sposób, że załącznik wyżej wymienionej Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Lisewo

mgr Jakub Kochowicz

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 12.01.2022 poz. 325

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział 1. Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Chełmińskiej” w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo, zwany dalej planem.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w skali 1:1000,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,

4) załącznik nr 4 - dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w realizacji ustaleń planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, w szczególności zieleń urządzona, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, urządzenia budowlane takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, place pod śmietniki, zbiorniki przeciwpożarowe itp., o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;

3) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia niekolidujące z przeznaczeniem podstawowym, które uzupełniają lub wzbogacają podstawowe funkcje terenu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli; linie zabudowy określone w planie nie dotyczą okapów i gzymsów, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp i części podziemnych obiektów budowlanych, które mogą być wysunięte przed wyznaczoną linię zabudowy z uwzględnieniem wymogów przepisów odrębnych; linie zabudowy nie dotyczą sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym kontenerowych stacji transformatorowych), których lokalizacja powinna być zgodna z przepisami prawa budowlanego i przepisami odrębnymi.

2. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszej uchwale zgodne są z definicjami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 3. Oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1. Oznaczenia obowiązujące:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) wymiarowanie,

2. Przeznaczenie terenu:

1) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

3. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 1 i 2 są oznaczeniami informacyjnymi lub wskazującymi stan prawny.

Rozdział 2. Ustalenia szczegółowe

§ 4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/U ustala się:

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;

2) dopuszczalne - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, lokalizacja zabudowy towarzyszącej w formie wiat, garaży, budynków gospodarczych, namiotów itp., zbiorniki retencyjne.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nowe zagospodarowanie terenu powinno zapewniać wysokie walory przestrzenne i architektoniczne;

2) realizację zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) realizację wszystkich budynków w obrębie jednej działki budowlanej o jednakowej kolorystyce i architekturze;

4) realizację budynków wolnostojących, budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej;

5) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej łącznie, rozdzielnie, samoistniejącej i współistniejącej;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy usługowej dla działki budowlanej 650 m2;

7) dla istniejących obiektów, których gabaryty, bądź lokalizacja na działce wykraczają poza parametry ustalone w niniejszym planie, uznaje się za zgodne z planem i dopuszcza się ich dalsze użytkowanie, w tym możliwość przeprowadzenia remontów, przebudowy oraz rozbudowy z zachowaniem parametrów określonych w planie;

8) dopuszczenie lokalizacji zabudowy w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) prowadzona działalność powinna spełniać wymogi obowiązujących przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska (w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu);

3) zakaz realizacji usług uciążliwych społecznie, takich jak: blacharnie, lakiernie, stolarnie, krematoria, prosektoria, usługi w zakresie transportu;

4) dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;

5) wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi w formie grup drzew i krzewów oraz w szpalerach wzdłuż ciągów komunikacyjnych i granic własności;

6) kształtowanie pasów zadrzewień pod kątem dobrego przewietrzenia terenu;

7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji.

4. Zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje potrzeba określenia.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie występuje potrzeba określenia.

7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy - 0,01 – 0,8 działki budowlanej;

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40% działki budowlanej;

3) powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni działki;

4) minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) 2 stanowiska na jeden lokal mieszkalny, przy czym jako miejsce parkingowe uznaje się miejsce w garażu,

b) 1 stanowisko na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usługowej budynków;

5) minimalną liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – 1 stanowisko na każde rozpoczęte 10 miejsc do parkowania;

6) realizację miejsc do parkowania jako utwardzonych, wbudowanych lub zewnętrznych;

7) gabaryty obiektów:

a) wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 10,0 m;

b) dopuszcza się kondygnacje podziemne;

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci do 45°, dopuszcza się dachy płaskie.

8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów – nie występuje potrzeba określenia.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) nie określa się granic terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości;

2) parametry działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki – 800,0 m2, z tolerancją do 10%;

b) minimalna szerokość frontu działki – 17,0 m, z tolerancją do 1 metra;

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80° do 100°.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy – nie występuje potrzeba określenia.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługę komunikacyjną z istniejących i projektowanych przyległych do terenów dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obsługę komunikacyjną terenu przyległych do drogi wojewódzkiej poprzez istniejące powiązania komunikacyjne;

3) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, w tym obiektów i urządzeń punktowych (takich jak np. stacje transformatorowe, przepompownie itp.), na wydzielonych geodezyjnie działkach, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) zaopatrzenie w wodę:

a) z sieci wodociągowej;

b) dopuszczenie modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej;

7) gospodarkę ściekami i wodami opadowymi:

a) odprowadzenie ścieków bytowych do układu kanalizacyjnego;

b) dopuszczenie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej;

c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) poprzez istniejącą i projektowaną sieć elektroenergetyczna średniego i niskiego napięcia;

b) realizację sieci elektroenergetycznej jako podziemnej;

9) segregację i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz przepisami odrębnymi;

10) zaopatrzenie w ciepło - z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, w oparciu o indywidualne ekologiczne urządzenia grzewcze;

11) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy (butle gazowe);

12) telekomunikacyjnej - dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

12. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1) do czasu realizacji sieci kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków;

2) do czasu realizacji zagospodarowania terenów zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenów.

13. Zasady podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000,0 m2, z tolerancją do 10%;

2) zapisy ust. 1 nie dotyczy wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, których można dokonywać niezależnie od przyjętych w planie ustaleń, zgodnie z przepisami odrębnymi.
14. Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 30%.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Lisewo.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Załączniki

Powiadom znajomego