Zarządzenie nr 11/2020WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIEz dnia 12 sierpnia 2020w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism

Zarządzenie nr 11/2020
WÓJTA GMINY LISEWO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY W LISEWIE
z dnia 12 sierpnia 2020


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism

Na podstawie Na podstawie § 1 ust. 3, § 2, § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy w Lisewie jest system tradycyjny.

2. Oprócz systemu tradycyjnego funkcjonuje, również Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD). EDZ to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie czynności kancelaryjnych.

§ 2. 1. Zgodnie z w/w rozporządzeniem należy stosować znakowanie pism, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przy dekretowaniu pism stosowane będą skróty, których znaczenie wyjaśnia załącznik Nr 2.

§ 3. Na koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Lisewie wyznaczam Panią Paulinę Grązka.

§ 4. Określam listę rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy w Lisewie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:
  • przesyłki adresowane imiennie, które są przekazywane przez punkt kancelaryjny adresatom,
  • przesyłki wartościowe, które są przekazywane przez punkt kancelaryjny właściwej osobie za pokwitowaniem,
  • przesyłki z Sądów adresowane do biura Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 5. Traci moc do Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism, zmienione Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Lisewo Kierownika Urzędu Gminy w Lisewie z dnia 29 listopada 2018 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 grudnia 2020, 13:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96