Zarządzenie nr 49/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 października 2012w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

Zarządzenie nr 49/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 października 2012


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

     Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461 ze zmianami), art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 ze zmianami), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850) oraz zarządzeniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 352/2012 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy Lisewo Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej „SWO”.
2. Celem SWO jest:
      1)   uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności oraz
            mieniu i środowisku,
      2)   utrzymanie ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz mogących
            zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji społecznych i samorządowych;
      3)   szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności, a także zapewnienie w razie
            potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia Systemu Wykrywania
            i Alarmowania.

§ 2.
Zasady funkcjonowania SWO, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Na terenie gminy Lisewo SWO funkcjonuje w oparciu o Gminny Punkt Kontaktowy.

§ 4. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych
i obrony cywilnej.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Lisewo z dnia 07 marca 2011 roku
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 11:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3142