Zarządzenie nr 55/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 23 listopada 2009w sprawie sposobu dokonywania okresowej ocenie pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Zarządzenie nr 55/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie sposobu dokonywania okresowej ocenie pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

    Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
      § 1.1. Ustalam  sposób dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lisewie na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy  Lisewo.
      2. Szczegółowy sposób, tryb, skalę ocen oraz okresy, za które sporządzana jest ocena określa Regulamin dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych stanowiący  załącznik  do zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.
 
     § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, z wyłączeniem czynności przez niego wykonywanych.
 
     § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Lisewo z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu i harmonogramu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Lisewo i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Lisewo.
   
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Regulamin (53kB) pdf
Załącznik nr 1 do regulaminu (34kB) pdf
Załącznik nr 2 do regulaminu (13kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 grudnia 2011, 09:31:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4704